ทัพเรือภาคที่1รวมพลังจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรับภูมิทัศน์ รร.บ้านสัตหีบ

ทัพเรือภาคที่1รวมพลังจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรับภูมิทัศน์ รร.บ้านสัตหีบ

 


วันนี้ 8 ธ.ค.63 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1มาเป็นประธานใน เปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ ทาสี เครื่องเล่น ขนทรายปรับพื้นที่สนามเด็กเล่น ทำความสะอาด ภายในโรงเรียนบ้านสัตหีบ ณ โรงเรียนบ้านสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี หน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำลังพลจิตอาสา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน


ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ (ศอญ) จึงถือกำเนิดขึ้น ตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน ที่ว่า รักษาสืบสาน ต่อยอดเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกัน ณที่นี้เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ ในโอกาสดังกล่าว การทำงานกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามเป้าหมาย และขอให้ทนทั้งหลาย ทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัย ของกำลังพล เป็นสำคัญ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts