ยะลา-เบตงจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนยุวชนต้นกล้าคัพครั้งที่1

นายกเทศมนตรีเมืองเบตงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตามโครงการยุวชนต้นกล้าคัพ ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการสร้างความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี ความเสมอภาค ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

 


เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.63 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตงจ.ยะลา นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ (ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตง)เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตาม โครงการยุวชนต้นกล้าคัพครั้งที่ 1 โดยมี พ.ต.ท.อดุล เง๊าะ รอง ผกก.ป.สภ.เบตง และคณะกรรมการการแข่งขันเข้าร่วม


นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ (ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตง)กล่าวว่า การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ทุกคนต้องทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ไม่มีเวลาออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลง

อีกทั้งพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่อยู่อย่างหวาดระแวงไม่ไว้วางใจกัน และอยู่ด้วยความเสี่ยงอันตรายทุกวัน ซึ่งทุกฝ่ายต่างพยายามหาวิธีการประนีประนอมและทางออกในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกัน คือ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการสร้างความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี ความเสมอภาค ให้เกิดขึ้น

จึงได้จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ยุวชน ต้นกล้า คัพ ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสนุกสนาน คลายความเครียดของสมาชิกเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมีความสนใจในการกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันเป็นการลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและ เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกาของสังคมซึ่งในการฟุตบอล 7 คน ยุวชน ต้นกล้า คัพ ครั้งที่ 1 ครั้งนี้ มีเด็ก เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ด เบตง 0872963998

Related posts