ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ประธานรับฟังการนำเสนองานวิจัยและผลการฝึกอบรมในพื้นที่ EEC

ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ประธานรับฟังการนำเสนองานวิจัยและผลการฝึกอบรมในพื้นที่ EEC

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับฟังการนำเสนอโครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะแรงงาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน “โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการขนส่งในจังหวัดชลบุรีและระยอง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทนพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วในปี 2580

และกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับโลก รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 อุตสาหกรรม ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมยกระดับทักษะฝีมือและผู้เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร EEC Model shot course (Type B) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 แห่ง

Related posts