สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563  มุ่งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย ในการจราจร รวมถึงการป้องกันภัยจากธรรมชาติ เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากชีวิต และทรัพย์สิน

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และอ่านสารจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนส่วนข้าราชการ , เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีไว้อาลัยให้ผู้สูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติ , ชมนิทรรศการภายในงาน , ร่วมเสวนาการบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัดลำพูน และบรรยายแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

นายชาคร ณ ลำปาง รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และตรียมความพร้อมของประชาชนในการรับมือจากภัยพิบัติทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ รวมถึงปลูกจิตสำนึก การดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยโดยให้ดำเนินการ พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ ควรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ในการนี้ จังหวัดฯได้กำหนดกิจกรรมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำ 2563 ของจังหวัดลำพูน โดยการจัดแสดงนิทรรศการ และการเสวนา เรื่อง การบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความ สูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา
2.เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ให้ประชาชน
3.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ
4.เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นผลมาจากการเกิดภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดลำพูนในครั้งนี้สิ่งก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพย์สินของภาครัฐและภาคประชาชน การดำเนินชีวิตภัยพิบัติ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจะทำให้ของประชาชน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและกว้างขวาง การบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่สามารถลดความรุนแรงของภัยพิบัติให้มีผลกระทบต่อคนในสังคมได้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นระบบการดำเนินกิจกรรมทั้งก่อน ระหว่างและภายหลังการเกิดภัยพิบัติ

ถือเป็นระบบงานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระจะต้องมาร่วมดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการโดยอาศัยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนั้น การจัดงานในวันนี้ นับได้ว่าเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้น สร้างความสูญเสียให้กับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งจะทำให้ เราต้องให้ความสำคัญต่อการป้องกัน และตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจกธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ในโอกาสนี้

ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) , อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย และผู้มีส่วนร่วมทุกหน่วยงานที่ได้เสียสละเวลา ในการดำเนินงานในครั้งนี้ หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดีตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงรวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ และระบบการติดต่อสื่อสารด้วย..

_________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts