ผวจ.ลำพูนนำกำลังชุด พยัคฆ์เทวี และ ชุดบัวขาว ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ผวจ.ลำพูนนำกำลังชุด พยัคฆ์เทวี และ ชุดบัวขาว ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน ระรอกที่ 2 ประจำวันที่ 10 ม.ค. 64 จ.ลำพูน ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือจังหวัดในกลุ่มสีเหลือง ไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม มีผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ จำนวน 2 ราย มีประชาชนเข้าสู่ระบบ Home Quarantine กักตัว 14 วัน จำนวน 5,539 ราย ครบกำหนดแล้ว 986 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 4,553 ราย มีประชาชนเข้าสู่ระบบ Self-Quarantine จำนวน 4,982ราย ครบกำหนดแล้ว 2,153 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 2,829 ราย

เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสฯดังกล่าว จ.ลำพูนได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสฯอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 64 ระหว่างเวลา 19:00 น. – 22:30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน “พยัคฆ์เทวี” , ชุดปฏิบัติการ พิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน “บัวขาว”, สภ.เมืองลำพูน , กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. , สนง.สสอ.เมืองลำพูน , สมาชิก อส. ร้อย บก.บร.บก.อส.จ.ลพ. , สมาชิก อส. ร้อย อส.เมืองลำพูนที่ 1 และหน่วยงานส่วนเกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำพูน

ภาพรวมสถานประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเป็นอย่างดี ไม่พบการกระทำฝ่าฝืนตามคำสั่งแต่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ จ.ลำพูน ได้จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด เพื่อบูรณาการคัดกรองบุคคล ที่เดินทางเข้ามายัง จ.ลำพูน ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 64 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 8 จุด ประกอบด้วย


1.จุดตรวจบ้านแม่บอนใต้ หมู่ที่ 10 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง
2.จุดตรวจตู้ยามห้วยไซ หมู่ 13 ต.ห้วยหยาบ อ.บ้านธิ
3.จุดตรวจป้อมบ้านเวียง ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง
4.จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ม.20 ถ.ลำพูน – บ้านธิ อ.เมืองลำพูน
5.จุดตรวจวังดิน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อ.ลี้
6. จุดตรวจตรวจตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง
7. จุดตรวจบ้านทากู่ เขตติดต่อ อ.แม่ทา จ.ลำพูน – อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
8. จุดตรวจบ้านสันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

ผลการปฏิบัติในห้วงเวลาที่ผ่านมาสามารถคัดกรองประชาชนแล้วกว่า 2 พันคน เรียกตรวจยานพาหนะแล้วกว่า 1.2 พันคัน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

ในการนี้ นายวรยุทธฯ ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจผู้ประกอบการ ขอให้อดทน หากทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง เชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างแน่นอน ในช่วงนี้ขอให้ร่วมกันปฏิบัติตามข้อแนะนำจากส่วนราชการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง..

___________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts