รองผู้ว่าฯลำปาง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามงานโครงการช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยแล้ง (ชมคลิป)

ลำปาง – รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานป้องกันช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564 เตรียมพร้อมมาตรการรับมือทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยาว

 

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในนามคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง เดินทางลงพื้นที่บ้านท่าแหนพัฒนา อำเภอแม่ทะ ร่วมประชุมกับหน่วยงานท้องถิ่นในเขตท้องที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งระยะเร่งด่วนในเชิงยับยั้งป้องกัน และติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำในเขตท้องที่ให้เกิดความยั่งยืน

โดยจากการติดตามเกี่ยวกับสภาพปัญหาภัยแล้งในเขตท้องที่ตำบลแม่ทะ พบว่าในปีที่ผ่านมาตำบลแม่ทะมีชุมชน 10 หมู่บ้าน ที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง มีราษฎรกว่า 1,500 ครัวเรือน ขาดแคลนน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภค-บริโภค รวมถึงเพื่อทำการเกษตร ซึ่งในส่วนนี้ทางชุมชนมีความต้องการอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำให้กับชุมชนพื้นที่ สำหรับไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยมีแนวคิดในการที่จะผันน้ำจากอ่างกักเก็บน้ำที่อยู่ใกล้กับเขตพื้นที่มาใช้ รวมไปถึงการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ร่วมกับการจัดหาพื้นที่สำหรับทำแก้มลิงเพื่อชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ ตลอดจนถึงมีความต้องการอยากให้มีการจัดทำระบบส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่ทำการเกษตรด้วย

โดยในส่วนความต้องการดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอข้อมูลถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งพบว่าในเขตท้องที่ตำบลแม่ทะ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน การจะนำพื้นที่มาจัดทำแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำจำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตจากกรมป่าไม้เสียก่อน ส่วนการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า และสำหรับการจัดทำระบบส่งน้ำจะมีแนวเขตพื้นที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมป่าไม้ ซึ่งการจะดำเนินโครงการใดๆ ทางหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องมีการประสานขออนุญาตใช้พื้นที่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ได้มีข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ พบว่าในปี 2563 ที่ผ่านมา ตำบลแม่ทะเคยได้รับงบประมาณในการจัดทำระบบส่งน้ำจำนวน 2 โครงการ รวมงบประมาณกว่า 22 ล้านบาท แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากหนึ่งในโครงการติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ และอีกหนึ่งโครงการมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้องแต่ติดปัญหาเกิดการขัดแย้งกันเองของคนในพื้นที่

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ที่จะเกิดขึ้นและคาดว่าปีนี้จะมีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการวางแผนดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เน้นย้ำในเรื่องของการไม่ให้ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ และไม้ผลยืนต้นของเกษตรกรต้องไม่ยืนต้นตาย โดยในระยะสั้น ให้หน่วยงานได้ร่วมบูรณาการเตรียมจัดหาน้ำกินน้ำใช้สำหรับแจกจ่ายช่วยเหลือแก่ชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก, เตรียมการผันน้ำจากแหล่งพื้นที่กักเก็บลงช่วยเหลือชุมชนลุ่มน้ำ, เตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านการเกษตรแนะนำให้ความรู้เรื่องระบบน้ำหยดน้ำซึมเพื่อไม่ให้ไม้ผลของเกษตรกรเสี่ยงยืนต้นตาย รวมถึงให้มีการเร่งพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่กักเก็บ ตลอดจนถึงให้มีการเตรียมจัดหาแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับเป็นน้ำต้นทุนสำรองเพื่อใช้ในยามวิกฤตด้วย ส่วนในระยะยาวให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน ดำเนินงานโครงการหน่วงน้ำให้เกิดผลสำเร็จ ช่วยกันจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อจะได้เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งต่อๆ ไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts