เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อบจ.อุดรธานี :

เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อบจ.อุดรธานี :

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อบจ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.อุดรธานี โดยมี จ.ส.อ.สามิตร ศรีสองเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อบจ.อุดรธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 12 คน โดยแบ่งประจำการ ณ สำนักงาน อบจ.อุดรธานี จำนวน 8 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 4 คน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้มีการจัดระเบียบเวรยาม การจัดระเบียบพื้นที่จอดรถภายในสำนักงาน การฝึกอบรมและปฏิบัติภาคสนาม การรายงานแจ้งเหตุประจำวัน พร้อมทั้งมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Related posts