นายอำเภอเวียงสระ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย :

นายอำเภอเวียงสระ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย :

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ และผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนางสาวปรียา ใจสมุทร์ อายุ ๕๐ ปี อาศัยอยู่ห้องเช่าเลขที่ ๗๐/๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งนางสาวปรียาฯ ได้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ทำให้ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียง ปัจจุบัน อาศัยอยู่กับบุตรสาว มีเพียงรายได้จากเบี้ยยังชีพของผู้พิการเพื่อเลี้ยงชีพ ส่วนบุตรสาวไม่มีงานทำ โดยนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ ได้มอบสิ่งของยังชีพ แผ่นรองซับ และเงินสดจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น

Related posts