ปริญญาเอก ด้านนิเทศศาสตร์ แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออก

ปริญญาเอก ด้านนิเทศศาสตร์ แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออก

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2574 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (รอบเพิ่มเติม) ในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร โดยเป็นหลักสูตรปริญาเอก ด้านนิเทศศาสตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออก ประเทศไทย โดยจัดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งบุคคลทั่วไป สามารถทำงานประจำไปด้วย และเรียนไปด้วย

ซึ่งการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนในการ คิด วิเคราะห์ และทำวิจัยด้าน นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบออนไลน์ สมัครเรียนคลิก : http://www.tcas.rbru.ac.th/index.php?p=frmselevel รับสมัครตั้งแต่วันที่
บัดนี้ – 19 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี Tel.081-3514749,082-2031672

//สุปราณี แก้วหุง//จันทบุรี

Related posts