ปทุมธานี-ตลาดไทเปิดให้เกษตรกรนำสินค้าประมงจำหน่ายฟรี3เดือน สู้ภัยโควิด-19

ปทุมธานี-ตลาดไทเปิดให้เกษตรกรนำสินค้าประมงจำหน่ายฟรี3เดือน สู้ภัยโควิด-19

 


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09:30 น. ที่ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” เพื่อเกษตรกรไทย ปลอดภัยถึงผู้บริโภค ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภัยในพื้นที่ตลาดไท โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง , นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน , พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง หัวหน้าครอบครัวคนรักปทุมธานี , นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัทไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) และนายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการฯ (ตลาดไท) ให้การต้อนรับ ซึ่งกรมประมง ร่วมกับ ตลาดไท ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิต อาทิ กุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนาไม และปลากะพงขาว เป็นต้น มาจำหน่ายฟรี เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 เมษายน 2564 โดยจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำในรูปแบบค้าส่ง ซึ่งบรรยากาศวันแรกมีเกษตรกรเข้าร่วมขายกว่า 20 กลุ่ม สัตว์น้ำ กว่า 5 ตัน พร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำแห่งใหม่ เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ภายในงานวันเปิดตลาดฯ ยังมีการจัดนิทรรศการความรู้ เรื่อง มาตรฐาน GAP และมาตรการป้องกัน COVID ปนเปื้อนในสัตว์น้ำด้วย ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบใหม่ ในประเทศไทย ที่มีแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคจากตลาดกลางกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่น สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำ ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เช่น ผู้ประกอบการแปรรูป โรงงาน แพจับสัตว์น้ำ ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออก เป็นต้น นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงทราบถึงปัญหาและผลกระทบสถานการณ์โควิด-19ที่เกิดขึ้นรอบใหม่

โดยที่ผ่านมาได้เร่งระบายสินค้าสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งทะเล และกุ้งก้ามกรามออกสู่ตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด เช่น การเปิดพื้นที่ในกรมประมงให้เกษตรกรมาขายกุ้ง และในส่วนของภูมิภาคได้ให้สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ เปิดให้เกษตรกรมาขายกุ้งโดยตรงแก่ผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้ สามารถระบายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรไปได้ถึง 284,131 กิโลกรัม มูลค่า 55,693,850 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค.64) นอกจากนี้ ยังมีการขอความร่วมมือห้องเย็นโรงงานแปรรูปในการรับซื้อกุ้ง และประสานความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนในการช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจในการบริโภคกุ้งและสินค้าสัตว์น้ำและช่วยเป็นแหล่งจำหน่ายกุ้งอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาระบบการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม


นายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า ทางตลาดไท ได้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งของตลาดให้เป็นโซนจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัย โดยจัดสรรพื้นที่กว่า 7,750 ตารางเมตร สำหรับรองรับเกษตรกรและผู้ซื้อ มีการปรับโครงสร้าง และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปตามมาตรฐานของกรมประมง พร้อมมีระบบการจัดจำหน่ายเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เข้มงวด มีระบบ QR Code ที่ใช้ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าได้ รวมไปถึงมาตรการ D-M-H-T คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะ ก่อนเข้าตลาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี ที่สำคัญ ทางตลาดไทยังยินดีเปิดให้บริการเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายฟรี เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 เมษายน 2564 สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาซื้อสินค้าสัตว์น้ำ “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ตลาดจะเริ่มจำหน่ายสินค้า เวลา 04.00 – 11.00 น. (เกษตรกรเข้าตลาดได้ 02.00 น.)

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการเปิด “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ที่ตลาดไท ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มตลาดค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำและอาหารทะเลเพื่อเป็นสถานที่กระจายสินค้าสัตว์น้ำ เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำสินค้าสัตว์น้ำมาจำหน่ายได้ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน เพราะด้วยทำเลที่ตั้งของตลาดไทนั้น มีความเหมาะสม เพราะเป็นตลาดใหญ่ที่ครบวงจร มีฐานลูกค้าที่สามารถกระจายสินค้าสัตว์น้ำไปสู่ภาคอีสานและภาคเหนือ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำในภาวะวิกฤตโควิด-19 ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง และผู้บริโภคได้สินค้าดีในราคาที่เหมาะสม ภายใต้ระบบการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของการบริหารตลาด และด้านสุขอนามัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วย ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อประชาชนพี่น้องประชาชนทราบก็จะเข้ามาอุดหนุนสินค้าสัตว์น้ำและประมงกันอย่างมาก ซึ่งตลาดไทเป็นตลาดขายส่งที่จะกระจายไปทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าเกษตรทุกชนิดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเป็นสินค้าที่ปลอดภัย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts