จังหวัดอุดรธานี สั่งปิดชั่วคราว สถานบันเทิง ๑ แห่ง ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โควิด 19 :

จังหวัดอุดรธานี สั่งปิดชั่วคราว สถานบันเทิง ๑ แห่ง ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โควิด 19 :

(20ม.ค.63) ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

โดยในเรื่องของการควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ การดำเนินธุรกิจของสถานบันเทิง ทางจังหวัดอุดรธานีได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง สถานบันเทิงส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในระดับที่ยอมรับได้ ในเรื่องการเว้นระยะห่าง การลดความหนาแน่น การปิด-เปิด ตามเวลาที่ได้รับอนุญาต รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เป็นเงื่อนไขตามมาตรการป้องกันโควิด 19 แต่ยังมีสถานบันเทิงบางแห่งที่มีการฝ่าฝืน ปล่อยปละละเลยในการปฎิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี จึงมีมติเห็นชอบให้ปิดชั่วคราว สถานบันเทิง Fluid เป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทบทวนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 มีการทำความสะอาดสถานที่   จัดทำแผนผังที่นั่ง เว้นระยะห่างที่นั่ง ลดความแออัดในการเข้าใช้บริการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอเปิดดำเนินกิจการใหม่ได้

ส่วนการพิจารณาเรื่องสำคัญอื่นๆ คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มีการจัดหาสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้มากกว่า 1 แห่ง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของโควิด 19 เห็นชอบให้โรงแรมในพื้นที่จัดทำแผนผังที่นั่งห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ให้มีการเว้นระยะห่างในการจัดงานตามที่ทางสาธารณสุขกำหนด เห็นชอบการจัดทำแผนผังการจัดงานตรุษจีนของศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอก 2 ทางจังหวัดได้ใช้แนวทางลดความเสี่ยงการนำเชื้อโควิด 19 เข้ามาในพื้นที่ งดกิจกรรมที่มีคนชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก จัดตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ทำการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ควบคุม ตรวจตรา แนะนำสถานบันเทิง ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ มีเป้าหมายก็เพื่อให้ธุรกิจสถานประกอบการดำเนินการต่อไปได้ และเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีได้ทำกิจกรรมขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวีตได้แทบจะปกติ

ข่าว : อนุชิต  บุญชม

Related posts