นายก อบจ.ลำพูนแถลงนโนบายต่อสภาฯ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4

นายก อบจ.ลำพูนแถลงนโนบายต่อสภาฯ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4

 

เมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 22 ม.ค. 64 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ลำพูน ชั้น 3 อบจ.ลำพูน เลขที่ 125 บ้านน้ำบ่อเหลือง ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน นายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/64 พร้อมการแถลงแผนการพัฒนาตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(นายก อบจ.ลำพูน) กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัด จ.ลำพูน , สมาชิกสภาฯ , คณะผู้บริหาร อบจ. และ ข้าราชการ และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย

โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 เพื่อให้การขับคลื่นนโยบายการบริหารงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปถ.) ตาม 10 ยุทธศาสตร์ นโยบายพัฒนาหละปูนแนวทาง การพัฒนา ประกอบด้วย


1. การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
2. ส่งเสริมการตลาด นำหน้ แก้ปัญหาผลผลิต การเกษตร
3. เพิ่มศักยภาพ อสม. เพื่อให้ บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมผู้สูงวัย ให้อยู่อย่างมีคุณค่า และมีความสุข
5. ส่งเสริม การกีฬาเพื่อสุขภาพ และความเป็นเลิศ
6. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี


7. ส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการ จัดตั้งมหาวิทยาลัย
8. ผลักดันครการ ขยายถนนสาย เถิน ลี้ บ้านโฮ่ง เป็นสีชองทางจราจร
9, บูรณาการท้องที่ ห้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน เพื่อการพัฒนา
10. ส่งเสริม สงเคราะห์คนพิการ ผู้ด้อยไอกาส ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองต่อความต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนต่อไป

________________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

 

Related posts