ศอ.บต.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ในทุกมิติ

ศอ.บต.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ในทุกมิติ

 


วันนี้ (26 มกราคม 2564) เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายประมุข ลมุล รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับ กระทรวง ทบวง กรม เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ พื้นที่มั่นคงปลอดภัย ประชาชนไม่แตกต่างเหลื่อมล้ำ เกิดความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งในห่วงที่ผ่านมาในหลายมิติเริ่มมีความสำเร็จหรือก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และในส่วนมิติอีกหลายด้านจำเป็นที่จะต้องปรับทิศทาง กลไก และเป้าหมาย ทั้งในเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายบุคคล หรือเพิ่มความเข้มข้นการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพสังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน ศอ.บต.ได้กำหนดประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหารือ ศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่


โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการร่วมแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนา การศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประประชาชน รวมถึงด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งก็เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต.ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
ทั้งนี้ ด้านคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ให้เกิดความครอบคลุมเพื่อเป็นประโยชน์ให้ ศอ.บต.ได้นำไปดำเนินการให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต. ต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts