ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาฯสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) ลงพื้นที่จ.ชลบุรีติดตามความก้าวหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำรับมือภัยแล้งปี64 ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาฯสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) ลงพื้นที่จ.ชลบุรีติดตามความก้าวหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำรับมือภัยแล้งปี64 ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 


วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. ตำบลท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) ติดตามความก้าวหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการ การกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ จ.ชลบุรี เพื่อรับมือภัยแล้งปี64 ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ สทนช./ ผู้แทนกรมชลประทาน/ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค/ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย /ผู้แทนบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)/ที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง/ ภาคเอกชน/ผู้แทนประชาชนในพื้นที่

– แผนหลักโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ (EEC) ,ความเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำในภาคตะวันออก,ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านมา,ผลการจัดการน้ำในพื้นที่EECที่ผ่านมา การแก้ปัญหาภัยแล้งปี 2562/63,สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯและอ่างเก็บน้ำโดยรอบ,ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูแล้ง,มาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี2563/64ในเขตพื้นที่EEC,
ความก้าวหน้าการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรฯ,สถานการณ์น้ำ คุณภาพน้ำ ระดับน้ำเพื่อการประปาในแม่น้ำบางปะกงและความก้าวหน้าการขยายเขตการประปาในพื้นที่EEC,แผนความร่วมมือภาครัฐด้านมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมและแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ฯลฯ

หลังจากนั้นได้เดินทางไปตามสันอ่างคลองหลวงรัชชโลทร ชมความก้าวหน้า ขยายเขตประปาสถานีคลองหลวง,และเดินทางเยี่ยมชมบ่อน้ำสำรองภาคเอกชน ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคมจ.ชลบุรีโดยมีนายมนัส ศุภศิริลักษณ์ & นายพนัส ศุภศิริลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้าง จำกัด นายสมโภชน์ พิมพ์คุณากร รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี และ นายธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเมนท์ จำกัด (IWRM) บริษัทเอกชนด้านน้ำเพื่ออุตสาหรรม จ.ชลบุรี/ จ.ฉะเชิงเทรา
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแนวทางความพร้อมรับมือภัยแล้งในปี64พร้อมร่วมมือสนับสนุน สทนช. เพื่อสร้างความมั่นคง มั่นใจ ด้านน้ำ ในพื้นที่EEC

……………

Related posts