วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือหน่วยงานราชการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือหน่วยงานราชการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ที่ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึก ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด และ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ โดย นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายเพียร มะโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด นายรักษ์วงศ์ พรหมจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด และ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ โดยมีแขกผู้มีเกียรติบัณฑิต ประชาชน นักศึกษา ผู้ถูกจ้างงานตามโครงการฯร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เกิดจากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษา ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้าย กลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา รัฐบาลได้เร่งนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มุ่งเน้นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการ สร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ


1. ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
2. ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และ
3. ตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ทำให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 อัตรา ซึ่งสามารถจำแนกเป็นประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 30 อัตรา ประเภทนักศึกษา จำนวน 15 อัตรา ประเภทประชาชน จำนวน 15 อัตรา

นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่ง มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator

โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการชุมชน ผ่านการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการและเพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา วิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาหน่วยงานและพื้นที่ในตำบล ซึ่งการจัดกิจกรรมในพื้นที่ใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทั้ง 3 ตำบล จะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนา 4 ด้าน คือ


1) การพัฒนาสัมมนาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
3) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี)
4) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)”
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จะสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต้องได้รับความร่วมมือ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ และความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการจัดทำโครงการ

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts