นราธิวาส-ป.ป.ช.และธรรมาภิบาล กธจ. ลงพื้นที่ สังเกตการณ์ สอดส่อง โครงการเบาเทาภัยแล้ง และสุ่มตรวจอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ อ.ยี่งอ

นราธิวาส-ป.ป.ช.และธรรมาภิบาล กธจ. ลงพื้นที่ สังเกตการณ์ สอดส่อง โครงการเบาเทาภัยแล้ง และสุ่มตรวจอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ อ.ยี่งอ

 

นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส) และคณะ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.นราธิวาส นายรพี มามะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส (สำนักนายกรัฐมนตรี) ได้ร่วมประชุมรับฟัง โครงการเบาเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ขุดลอกคลองพร้อมงานเรียงหินใหญ่ พื้นที่ หมู่ 1บ้านลูโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจง ถึงคืบหน้าโครงการดังกล่าว ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ


ต่อมาเวลา 10.00 น.วันเดียวกัน ผู้อำนายการ ป.ป.ช.นราธิวาส เจ้าหน้าที่และ กธจ.นราธิวาส ได้ลงพื้นที่หน้างาน และเข้าสังเกตการณ์ เพื่อตรวจสอดส่องการดำเนินงาน โครงการดังกล่าว ขุดลอกคลองพร้อมงานเรียงหินใหญ่ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในวงงบประมาณ 6,024,000 บาท ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสังเกตุการณ์พบว่า การดำเนินการเสร็จไปแล้วร้อยละ 50 ซึ่งทางคณะฯ ได้เน้นย้ำให้โครงการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จไปตามข้อสัญญา


ต่อมาเวลา 10.40 น.ทางคณะ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์การ การดำเนินโครงการลงพื้นที่สุ่มตรวจเยี่ยมชม โครงการอาหารกลางวันนักเรียนและนมโรงเรียนของโรงเรียนปาลอบาต๊ะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการดำเนินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตอาหารกลางวันนักเรียนและนมโรงเรียน ทั้งนี้หากพบเห็นหรือต้องการแจ้งเบาะแสการทุจริต โปรดส่งข้อมูลมาที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส โทร. 073 511 544 หรือสายด่วน 1205 หรือ ทางเว๊ปไซต์ ป.ป.ช. www.nacc.go.th หรือ สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดนราธิวาส


ในการลงพื้นที่ ภารกิจ ป.ป.ช.นราธิวาส และ กธจ.นราธิวาส เพื่อตรวจการณ์ และสอดส่องโครงการ ที่ใช้งบประมาณของรัฐ ในพื้นที เป็นไปตามข้อตกลง MOU ร่วมกัน ของ ป.ป.ช.และ กธจ. โดยภารกิจ กธจ.เพื่อให้ร่วมตรวจสอบ ตามภารกิจ เน้นการทำหน้าที่ให้พื้นที่ ให้เป็นไปตามจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล“โปร่งใส ไร้ทุจริต .”

ขณะที่ นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส สำนักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 141 และ 142 กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ป.ป.ช.” เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีหน้าที่และอํานาจ อาทิ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส ตามกลไกที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานของรัฐ หรือภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผอ.ป.ป.ช.นราธิวาส กล่าวอีกว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. และบุคลกรทุกระดับพร้อมเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ค่านิยม “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ” โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนเชื่อมั่น ย้ำว่า ป.ป.ช. มีบทบาทกำจัดคนไม่ดี ให้สังคมดีขึ้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts