พังงา-ทัพเรือภาคที่ 3 เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาที่ฐานทัพเรือพังงา :

พังงา-ทัพเรือภาคที่ 3 เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาที่ฐานทัพเรือพังงา :

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ”พร้อมร่วมหว่านข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในแปลงสาธิตและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ 23 ฐาน อาทิ การทำนาข้าว การปลูกพืชไร่ การปลูกพืชสวน การเพาะเห็ด การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงปลา การทำปุ๋ยอินทรีย์ และฐานพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ เอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีเปิดโครงการนี้ได้ทำพร้อมกันจำนวน 7 พื้นที่ จาก 10 หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ

พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เปิดเผยว่า โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” นั้น ทางกองทัพเรือได้ดำเนินการโดยน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์เป็นต้นแบบให้กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในส่วนของทัพเรือภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ฐานทัพเรือพังงาจัดทำโครงการในเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ โดยมีการขุดบ่อเพื่อเป็นแหล่งน้ำ และนำดินที่ได้จากการขุดบ่อ มาถมเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรด้านต่าง ๆ คาดว่าเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ตลอดบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาเข้าเยี่ยมชมและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

Related posts