สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ส่งเสริมสถานประการ พัฒนาศักยภาพแรงงาน สู่มาตรฐานสากล

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ส่งเสริมสถานประการ พัฒนาศักยภาพแรงงาน สู่มาตรฐานสากล

 

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส จัดสัมมนา ‘โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 สำหรับสถานประกอบกิจการ’ ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับและนอกข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมจำนวน 37 คน โดยมีนางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมธารแก้ว สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ได้รับทราบถึงสาระสำคัญ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การรับรองความรู้ความสามารถ การขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุน การกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้พ.ร.บ.ดังกล่าว

ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts