นิพนธ์ เปิดเวทีวิจัย พัฒนาศักยภาพมรดกทางวัฒนธรรม 4 ภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนใน 3 รูปแบบเมืองเก่า-เมืองสร้างสรรค์ -เมืองท่องเที่ยว สร้างมิติทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มความเข้มแข็งและรองรับการเปลี่ยนแปลง

นิพนธ์ เปิดเวทีวิจัย พัฒนาศักยภาพมรดกทางวัฒนธรรม 4 ภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนใน 3 รูปแบบเมืองเก่า-เมืองสร้างสรรค์ -เมืองท่องเที่ยว สร้างมิติทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มความเข้มแข็งและรองรับการเปลี่ยนแปลง

 


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมแดนนา (CANNA) โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณากรอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของมรดกทางวัฒนธรรมให้รองรับการท่องเที่ยวบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระยะ 5 ปี โดยมีผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


รศ.ชูวิทย์ สุจฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรมทั้ง 4 ภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมฯในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น


นายนิพนธ์ กล่าวว่า “การประชุมพิจารณากรอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของมรดกทางวัฒนธรรม งานวิจัยนี้เป็นงานทางด้านวิชาการซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการทำงานโดยมีฐานคิดการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมทั่วประเทศถือเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของแหล่งมรดกวัฒนธรรมในรูปแบบเมืองเก่า เมืองสร้างสรรค์ เมืองท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาในมิติด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

รวมไปถึงแหล่งที่กำลังเตรียมการเข้าสู่การนำเสนอเป็นมรดกโลกของประเทศไทย โดยมุ่งเป้าแหล่งที่มีศักยภาพในระดับชาติและในระดับสากล โดยผสมผสานร่วมกับแนวคิดในสถานการณ์ COVID -19 จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดกรอบการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของมรดกทางวัฒนธรรมให้รองรับการท่องเที่ยวบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระยะ 5 ปี”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts