นิพนธ์ ร่วมประชุม กพต. ขัยเคลื่อนแผนงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้น การบริหารจัดการน้ำ และเฝ้าระวังภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กลุ่มแรงงานไทยเดินทางกลับจาก ตปท.

นิพนธ์ ร่วมประชุม กพต. ขัยเคลื่อนแผนงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้น การบริหารจัดการน้ำ และเฝ้าระวังภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กลุ่มแรงงานไทยเดินทางกลับจาก ตปท.

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ มีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นรูปธรรม อย่างเร่งด่วน ให้ ศอ.บต. ประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิดและรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดการปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเกิดจากน้ำ เช่น

น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและน้ำแล้ง ขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องไปเร่งรัดดำเนินการให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะปัญหาสุขอนามัยแม่และเด็กเป็นเรื่องสำคัญและเป็นรากฐานการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ขอให้กระทรวงสาธารณสุข, ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความยั่งยืน และโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts