สตูล : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 105 ปี น้อมรำลึกถึง  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (ชมคลิป)

สตูล : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 105 ปี น้อมรำลึกถึง  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

 

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2564 โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานฯ มีหน่วยงานราชการ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานเกือบ 100 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอมือง จังหวัดสตูล

ด้วยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสหกรณ์ อันนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยการยึดถืออุดมการณ์ ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ซึ่งกิจกรรมภายในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย การวางพานพุ่มโดยผู้แทนสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 8 ประเภท หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

พิธีกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดสตูล แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด ประเภทนอกภาคการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด ประเภทสหกรณ์การเกษตร สำหรับ การจัดงานครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสตูล อย่างเคร่งครัด

 

Related posts