ปัตตานี-สพอ.ยะหริ่ง ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัตตานี-สพอ.ยะหริ่ง ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดย นางสาว กาญดา แก้วเอียด พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้ น.ส.จุรีพร ขวัญปาน พัฒนาการ. ประจำ ตำบลสาบัน และนางจูวิตตา เบ็ญฮาวัน เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ตามโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ 2 บ้านตะโละ ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี


ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ปราชญ์ชุมชน 5 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน เห็นชอบให้นำกล้วยที่ชาวบ้านปลูก นำมาเป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ ภายใต้ชื่อกลุ่มกล้วยฉาบ บ้านตะโละ ตำบล.สาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายนวพล แวดอเลาะ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มาเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้กับผู้ร่วมเข้าโครงการ


นางสาว กาญดา แก้วเอียด พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง ได้มาพบปะพูดคุยกับ ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมเสนอแนะให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อต่อยอดขยายผล สร้างสัมมาชีพให้เกิดได้จริงตามภูมิสังคมและศักยภาพของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่ OTOP โดยเริ่มจากการเชิญชวนให้ร่วมกัน ปลูกผักสวนครัว ในตำบล เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ


โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาชุมชน อำเภอยะหริ่ง ได้คัดเลือก ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีความชำนาญในการประกอบอาชีพ และประสบความสำเร็จในการอาชีพจนเป็นที่ยอมรับในการถ่ายทอดองค์กรความรู้สู่สาธารณะ ( จิตอาสา )หมู่บ้านละ 5 คน เช่น อาชีพ เกษตร การแปรรูป การท่องเที่ยวโดยชุมชน และงานบริการ ต่างๆ มาร่วมให้ความรู้ และแนะนำให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้นำความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts