จ.จันทบุรีจัดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ.2564 (ชมคลิป)

จ.จันทบุรีจัดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ.2564

วันนี้ (3 มี.ค.64) ที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้จัดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ.2564 โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยจังหวัดจันทบุรีได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. 2564 เพื่อกำกับดูแลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดจันทบุรี จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จัก

และสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัย โดยได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนด้อยคุณภาพที่โรงคัดบรรจุตลาดค้าส่ง ร้านค้าปลีก ร้านขายของฝาก ตลอดจนสวนของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ฯ มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายการตรวจสอบคุณภาพของทุเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด จำนวน 1 ชุดๆ ละ 20 นาย และชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ ระดับอำเภอจำนวน 10 อำเภอๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 13 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น150 นาย โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ การตรวจสอบคุณภาพของทุเรียน วิธีการซื้อขาย และการตลาดของทุเรียน เป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts