ป.ป.ส.ภาค 4 นำคณะ UNODC ศึกษาดูงานและหารือข้อราชการที่ กกล.สุรศักดิ์มนตรี (ชมคลิป)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 นำคณะผู้แทนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) ศึกษาดูงาน และหารือข้อราชการ เพื่อประเมินสถานการณ์แนวโน้ม การลักลอบลำเลียงยาเสพติด และองค์กรอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่กองบัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ เจเรมี่ ดั๊กลาส ผู้แทน UNODC ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกพร้อมคณะและนายภิญโญ โฆษิต ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 พร้อมคณะ

ต่อมา พลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้เป็นประธานในการหารือข้อราชการ เพื่อประเมินสถานการณ์แนวโน้ม การลักลอบลำเลียงยาเสพติด และองค์กรอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด พื้นที่นำเข้า และปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการปราบปราม และการสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดน


นายภิญโญ โฆษิต ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 กล่าวว่า ตามที่เราทราบดีว่าสภาพปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย และกลุ่มผู้ค้า ผู้ลำเลียงยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปรากฏสถิติการจับกุมมากขึ้นทั้งในด้านปริมาณและด้านความถี่ของการจับกุมซึ่งมีจำนวนมากขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผนวกกับวิถีการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติระหว่างไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศไทย ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย อีกทั้งในปัจจุบันพื้นที่ตามแนวชายแดนของไทยและลาวเป็นพื้นที่ต่อเนื่องที่ถูกใช้ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามพรมแดนอยู่บ่อยครั้ง

การมาประเมินสถานการณ์ปัญหาและการประชุมหารือในครั้งนี้ทาง สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC ) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยโดยเฉพาะแนวพรมแดนที่เชื่อมต่อกับ สปป.ลาว ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยโดยเฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนร่วมระหว่างไทย และสปป.ลาว เพื่อประเมินสถานการณ์และพิจารณาช่องทางในการสนับสนุนงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนให้สัมฤทธิ์ผล

พลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า สำหรับ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มีภารกิจใน 3 บทบาท ประกอบด้วย ในบทบาทของ กองกำลังป้องกันชายแดน มีภารกิจ ตามพันธกิจ 3 ประการ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยรับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ตลอดตามลำแม่น้ำโขง ชายแดน

ในบทบาทของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 มีภารกิจในการวางแผน อำนวยการ และประสานงาน การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ โดยรับผิดชอบพื้นที่ 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ ในบทบาทของ ศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน มีภารกิจในการ สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจน การร่วมบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

จากนั้นทางคณะผู้แทนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เดินทางไปศึกษาดูงาน ในเขตจังหวัดหนองคาย เป็นลำดับต่อไป

 

Related posts