ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม A5 เวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต  สู่เครือข่ายและชุมชน :

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม A5 เวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต  สู่เครือข่ายและชุมชน :

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อุดรธานี นายณรงค์  พลละเอียด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม A5 เวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน จัดโดย สำนักการ ป.ป.ช.ภาค 4  และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี

โดยมีนายภาคภูมิ บุผมาศ ประธานชมรมกลุ่มสตรอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้  นายณรงค์  พลละเอียด  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  บรรยาย “ข้อกฎหมายที่ควรรู้กับการป้องกันการทุจริตของเครือข่ายภาคประชาชน” ว่าที่ร้อยตรีดุสิต พรหมสิทธิ์  ที่ปรึกษากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต บรรยาย “บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และที่ปรึกษากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้สู่เครือข่ายและชุมชนให้มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันและป้องปรามการทุจริตและจะไม่ทนต่อการทุจริต ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริตในฐานะประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยกันดูแลและตรวจสอบการทุจริตเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม ในครั้งนี้มีสมาชิกกลุ่ม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จำนวนกว่า 200 คนร่วมกิจกรรม

Related posts