“สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย” จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง “เห็ด ซุปเปอร์ ฟู้ด” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561

“สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย” จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง “เห็ด ซุปเปอร์ ฟู้ด” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561

 


สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย โดยมี นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต เป็นนายกสมาคมฯ จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง “เห็ด ซุปเปอร์ ฟู้ด” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 -17.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดถนนงามวงศ์วาน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย นักวิจัย ข้าราชการ อาจารย์ และผู้สนใจ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านเห็ด อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาวงการเห็ดรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 800 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานของสมาคมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ท่านสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ และหลักฐานการโอนเงิน ภายใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 มายัง โทรศัพท์/โทรสารที่หมายเลข : นายอภิรัชต์ สมฤทธิ์ โทร/โทรสาร. 0-2579-5581, 08-4448-2411
อีเมล์ : apirush009@yahoo.com
นางสาวปนัดดา แก้วดี โทร. 0-2579-3782
โทรสาร.0-25793798
อีเมล์:sumonta_naja@hotmail.com
ไลน์ ID 08521825566 , 0839269771

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน

Related posts