สระบุรี//บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และอบจ.สระบุรีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการของจังหวัดสระบุรี

สระบุรี//บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และอบจ.สระบุรีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการของจังหวัดสระบุรี

 


วันที่ 29 มีนาคม2564 จัดพิธี mou โดยประกอบด้วยจังหวัดสระบุรีมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ภาคเอกชน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการของจังหวัดสระบุรี ตามหลักสูตรการพัฒนาแนวคิด เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กรการบริหารโครงการยุคใหม่หลักสูตรพัฒนาผู้นำ เพื่อรับรองการปรับตัวขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน2564

โดยมีผู้ลงนามประกอบไปด้วยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุลรองอธิการบดี ด้านการติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณสุขภาวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนายศานิต เกษสุวรรณประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และนายประทีป โยปินตา รองผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด

/นางสาวอารีรัตน์​ ชื่นจินดารายงาน

Related posts