ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เลี้ยงอาหารมื้อพิเศษทหารชายแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในห้วงงดพัก

ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เลี้ยงอาหารมื้อพิเศษทหารชายแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในห้วงงดพัก

 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีการระบาดในระลอกที่ 3 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ กองกำลังสุรนารี จึงมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการงดให้กำลังพลลาพัก เพื่อไม่ให้กำลังพลออกไป นอกพื้นที่ชายแดน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหน่วยทหาร พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้เล็งเห็นถึงขวัญกำลังใจของกำลังพล ที่ไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัว จึงมีนโยบายให้หน่วยจัดหาอาหารพิเศษให้กับกำลังพล

โดยได้มอบเงินให้กับหน่วยขึ้นตรง และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ของกองกำลังสุรนารี ตลอดแนวชายแดน 750 กิโลเมตร โดยให้ผู้บังคับหน่วยตามลำดับชั้น จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับกำลังพล และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน มอบสิ่งของและวัตถุมงคลให้กับกำลังพล ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย และใส่ใจต่อกำลังพล ในห้วงที่กำลังพลไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัว ทำให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน มีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ รักษาอธิปไตยของชาติต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า รายงาน

Related posts