สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ประกาศเริ่มทำงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) 19 เมษานี้

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ประกาศเริ่มทำงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) 19 เมษานี้

 

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ในจังหวัดนครปฐมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่สีแดง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและความปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงานเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) โดยแบ่งกลุ่มบุคลากรให้มาทำงานเป็น 2 ทีมซึ่งให้สลับวันในการทำงานทั้งที่บ้านและที่สำนักงาน ทั้งนี้ได้จัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารสองทางและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ทั้งนี้ได้สั่งการให้บุคลากรทุกคนรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าทราบทุกวันที่ปฏิบัติงานผ่านทางช่องทาง Line ของหน่วยงาน หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานกำหนด ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น.

ในการนี้ แรงงานจังหวัดนครปฐมได้สั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมที่มิได้มาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยถือเสมือนว่าได้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงาน และพร้อมที่จะเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานได้ตลอดเวลาหากมีเรื่องเร่งด่วน กรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ใดมีความจำเป็น ที่ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหรือปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยได้ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 โดยเคร่งครัด และติดตามสถานการณ์/ข้อสั่งการต่าง ๆ ผ่านทางช่องทาง Line ของหน่วยงานตลอดเวลา

นอกจากนี้ แรงงานจังหวัด พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ได้มีการตกลงเป้าหมายการปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาที่มิได้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยระบุผลสำเร็จของงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีมาตรการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานอย่างรัดกุมเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และจะได้รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ ให้กระทรวงแรงงานและจังหวัดเพื่อรวบรวมรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมทราบต่อไป

Related posts