สงขลา-นิพนธ์ฯ ลุยสวนพริก-ฟักทองติดตามความก้าวหน้าแก้ปัญหาราคาพืชเกษตรตกต่ำ

สงขลา-นิพนธ์ฯ ลุยสวนพริก-ฟักทองติดตามความก้าวหน้าแก้ปัญหาราคาพืชเกษตรตกต่ำ ซื้อโดยตรงจากหน้าสวนนำปรุงอาหารสุกพร้อมทานแจกจ่ายประชาชนผู้รับผลกระทบจากโควิดได้สองเด้ง พร้อมตรวจการเตรียมศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก จ.สงขลา เป็น รพ.สนาม 80 เตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

 


ที่ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก อ.ระโนด จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มท.) พร้อมด้วยนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความพร้อมศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลา ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณองค์กรบริหารส่วนตำบล(อบต.)ท่าบอน หมู่ที่ 3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา บนที่ดิน 6 ไร่ เพื่อใช้ในการรองรับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และวาตภัย ซึ่งภายในศูนย์พักพิงฯ ดังกล่าวได้จัดให้มีความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิต

ทั้งความเป็นอยู่ที่ได้รับการจัดอย่างเป็นระบบและถูกสุขลักษณะ สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า 300 คน ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นี้ ทางจังหวัดสงขลาจึงได้มีการปรับใช้สถานที่ศูนย์พักพิงฯ นี้เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดฯที่มีอาการไม่รุนแรง และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จำนวน 80 เตียง ภายใต้การดูของแพทย์รวมถึงยังได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการสาธารณสุขและการรักษาความปลอดภัย อีกด้วย
จากนั้น นายนิพนธ์ รมช.มท.ได้เดินทางไปพบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรกรตกต่ำในพื้นที่ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรภายใต้แนวทางของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.) ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมอบหมาย นายนิพนธ์ รมช.มท. ให้มากำกับติดตามการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวในพื้นที่ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การส่งออกพริกเขียว และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ ไม่สามารถส่งออกได้ มีผลผลิตตกค้างเป็นจำนวนมาก อาทิ

พริกเขียวมัน ฟักทอง พืชผักและสินค้าการเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยนายนิพนธ์ รมช.มท. ได้รับซื้อผักหน้าสวนของเกษตรกร เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ลดการสูญเสียของผลผลิต สนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกรโดยตรง ให้เศรษฐกิจฐานรากหมุนเวียนในชุมชนและจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts