สงขลา-องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รณรงค์ชาวสงขลาฉีดวัคซีน พร้อมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 16 คัน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา

สงขลา-องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รณรงค์ชาวสงขลาฉีดวัคซีน พร้อมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 16 คัน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา

 


วันนี้ 16 พ.ค.64 ที่ ลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รณรงค์ชาวสงขลาฉีดวัคซีน พร้อมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 16 คัน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา


โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” พร้อมปล่อยรถแห่ประชาสัมพันธ์ มีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ปลัด อบจ. รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา และสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้


ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุมการแพร่ระบาด และระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบ และเกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและรณรงค์การฉีดวัคซีนของประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่น และมีความปลอดภัยจากการได้รับวัคซีน ที่จะสามารถลดการติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 ได้


ซึ่งจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดสงขลา ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสงขลา เพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ซึ่งจะช่วยในการป้องกันติดเชื้อ ป้องกันการป่วยและอาการรุนแรง ป้องกันการเสียชีวิต รวมทั้งป้องกันการแพร่เชื้อโดยการลงทะเบียนผ่าน application “หมอพร้อม” หรือประสานศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านในการจองสิทธิฉีดวัคซีนโควิด-19


แต่ปัจจุบันประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความเจ็บป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ยังลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ (จากแหล่งข้อมูลสสจ.สงขลา) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูล ข่าวสารการฉีดวัคซีนโควิคที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้จัดกิจกรรม “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ขึ้น โดยการปล่อยรถแห่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติในวันนี้


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts