ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางเตยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ชมคลิป)

ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางเตยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
นายบุญส่ง ชนนิยม ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเตยให้เกียรติเป็นประธานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเตย นายสมชาย สีเขียว รองประธานสภาเทศบาลตำบลสามโคก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเตย


ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเตยครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมากำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเตยสามัญสมัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีกำหนด 30 วันนั้น สภาเทศบาลตำบลบางเตย จึงกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเตยสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ขึ้นในวันนี้ โดยมีวาระการประชุมดังนี้


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเตยครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564ที่ผ่านมาระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเตยนายชัยวัฒน์ หมู่เย็น ได้แถลงนโยบาย
และมีโยบายเร่งด่วนที่นายกเทศมนตรีเทศบาลบางเตย


จะต้องทำ 1.นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ให้กับพี่น้องชาวตำบลบางเตย
เรื่องที่ 2.ทำความสะอาดคลองสวยน้ำใสโดยการเก็บผักตบชวาที่อยู่ตามลำคลองต่างๆในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบางเตยให้ดูสวยงาม ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการ คัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
– คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
– คณะกรรมการ แปรญัตติเทศบัญญัติ


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
– คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเตย
– คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเตย
ระเบียบวาระที่ 6 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเตยและระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ จากการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และต่อมานายบุญส่งชนนิยม ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเตยได้กล่าวขอบพระคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเตย
ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอให้ทุกท่านร่วมกันพัฒนาเทศบาลตำบลบางเตยให้มีแต่ความเจริญพร้อมดูแลทุกข์สุขพี่น้องของประชาชนตำบลบางเตยให้ดีต่อไป


ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts