“ล้านต้นบนแผ่นดิน” – แพลตฟอร์มนวัตกรรม “ปลูก ปัก รักษา” พื้นที่สีเขียวให้แผ่นดิน

“ล้านต้นบนแผ่นดิน” – แพลตฟอร์มนวัตกรรม “ปลูก ปัก รักษา” พื้นที่สีเขียวให้แผ่นดิน

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ “ปลูก ปัก รักษา ล้านต้นบนแผ่นดิน” เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติ และเฉลิมฉลอง “99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย” โดยมีเยาวชน อาสายุวกาชาด ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ


นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า “วิกฤติภัยธรรมชาติจากสภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาของคนทุกคนที่ต้องร่วมป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเราควรเร่งทำในทันทีก่อนที่วิกฤตินั้นจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ไปมากกว่านี้ “ปลูก ปัก รักษา ล้านต้นบนแผ่นดิน” เป็นโครงการที่จะให้เยาวชน อาสายุวกาชาดและภาคีเครือข่ายที่กระจายในทุกภาคของประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงมือปลูกต้นไม้จริง ต้นอะไรก็ได้ จะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ จะปลูกบนดิน หรือในกระถางก็ได้ หรือบางคนมีต้นไม้อยู่แล้วก็ใช้ได้ แล้วนำต้นไม้ของตนนั้นมาลงทะเบียน ปักหมุดต้นไม้ของตนเองลงบนแพลตฟอร์ม “ล้านต้นบนแผ่นดิน” และเก็บภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้นั้นไว้บนแพลตฟอร์มทุกๆ เดือน เพื่อเป็นการดูแลและรักษาต้นไม้ของเราให้เป็นปอดสำหรับทุกคนต่อไป”

โครงการนี้ ได้เริ่มต้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้ให้เกียรติปลูกต้นไม้ต้นแรกบนแพลตฟอร์มนี้”
นางสุนันทา ศรอนุสินกล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการ ปลูก ปัก รักษา ล้านต้นบนแผ่นดิน” นอกจากจะเป็นโครงการเพื่อเฉลิมฉลองวาระที่กิจการยุวกาชาดไทยจะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565 แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการของสำนักงานยุวกาชาดในการเริ่มต้นศตวรรษใหม่ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาบูรณาการร่วมกับงานจิตอาสาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนและอาสายุวกาชาด ทั้งนี้ เยาวชน อาสายุวกาชาด ภาคีเครือข่ายและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://plant.redcross.or.th และ Fanpage : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

Related posts