เพชรบูรณ์-คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แจงขั้นตอนประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมโดดเด่น (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แจงขั้นตอนประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมโดดเด่น

วันที่ ๒๕ พค.๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มีนางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขานุการอนุกรรมการพร้อมด้วยอนุกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งปฏิทินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งพิจารณากรอบการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๑.ประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับคือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบด้วยการนำมิติทางวัฒนธรรมมาสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา บูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ ด้วยกลไกพลัง “บวร” และ “ประชารัฐ” สร้างอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ๓ ประการ ได้แก่ (๑) คนในชุมชน/องค์กรปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ (๒) คนในชุมชน/องค์กรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และ (๓) คนในชุมชน/องค์กรธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัด จะเป็นคุณธรรมต้นแบบได้นั้น จะต้องผ่านทุกระดับ


๒.คัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประกาศยกย่องรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในที่ประชุมประชุมมอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการแจ้งแนวทางโดยประเมินผลการพัฒนาตนเองให้ชุมชน ๒๘๒ ชุมชน องค์กร ๓๔๒ แห่ง และอำเภอ ๑๑ อำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติทราบ กำหนดรวบรวมผลการประเมินตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔และรายงานผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นเพื่อทราบผลงานในเชิงประจักษ์พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts