ทหารเรือ เปิดโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น (ชมคลิป)

ทหารเรือ เปิดโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันนี้ 28 พ.ค.64 พลเรือโท สมัย ใจอินทร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อพัฒนาพื้นที่วนเกษตรและพันธุ์ไม้ต่อเรือ ณ พื้นที่ป่าไม้ด้านหน้า กรม รพศ.2 นสร.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมในพิธีเปิด


พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ทุกเหล่าทัพ พิจารณาจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ วนเกษตรและพันธุ์ไม้ต่อเรือ รวมถึงให้มีพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น

โดยทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ได้พิจารณาเปิดพื้นที่รกร้าง บริเวณด้านหน้า กรมรบพิเศษที่ 2ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ เป็นสถานที่ในการจัดพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ รวมถึงการบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลในหน่วย ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ


ซึ่งแต่เดิมได้มีการปลูกป่าไม้ในพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณปี พ.ศ.2553 ประกอบด้วย ต้นพยุง จำนวน 169ต้น และต้นยางนา จำนวน 30 ต้น ซึ่งได้เจริญเติบโตสร้างความร่มเย็น และเป็นแหล่งพักผ่อน รวมถึงแหล่งอาหารให้กับกำลังพลในหน่วยได้ สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในพื้นที่โครงการฯ ในวันนี้ เป็นต้นไม้ที่ขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ อาทิ พะยอม ตะเคียนทอง ยางนา มะค่าโมง มะฮอกกานี ประดู่ เสม็ด เป็นต้น


ซึ่งหลังจาก พิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้วนั้น พลเรือโท สมัย ใจอินทร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ พร้อมข้าราชการ ร่วมกันปลูกต้น พะยอม ต้นยางนา ตะเคียนทอง มะค่าโมง มะฮอกกานี ประดู่ เสม็ด ในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

 

Related posts