กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่รับผิดชอบในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่รับผิดชอบในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น


วันที่ 28 พ.ค.2564 พล.ร.ท.สมัย ใจอินทร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ พื้นที่วนเกษตรและพันธุ์ไม้ต่อเรือ หน้ากรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ทั้งนี้หน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการได้พร้อมใจจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกันทุกพื้นที่อีกด้วย โดยได้ทำการปลูกต้นไม้จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ต้น


กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือยุทธการ สร้างจิตสำนึกให้กำลังพลร่วมใจเห็นความสำคัญของต้นไม้ เชิญชวนกำลังพลร่วมปลูกต้นไม้พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวพร้อมกันทั่วประเทศ ส่งมอบความสมบูรณ์สู่ลูกหลานสืบไป

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts