ลำพูน คิดค้นแพล็ตฟอร์ม “คลิก-ภูมิ ลำพูน” จองสิทธิรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในคลิกเดียว

จังหวัดลำพูน มุ่งวางแผนบริหารจัดการวัคซีนอย่างเป็นระบบ โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านแพล็ตฟอร์ม “คลิก-ภูมิ ลำพูน” คลิกเดียวเพื่อให้กระจายการฉีดวัคซีนไปยังกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจัดหวัดลำพูน ครั้งที่ 24/2564 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน , รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาวางแผน บริหารจัดการวัคซีนจังหวัดลำพูนที่รัฐบาลได้จัดสรรมาให้จังหวัดลำพูน โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 7 กลุ่ม เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน และในระยะต่อไปคือ การจองฉีดวัคซีน ให้ประชาชนสามารถจองผ่าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดลำพูนโดยข้อมูลการจองนั้นจะถูกนำเข้าระบบลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล MOPH IC ของกระทรวงสาธารณสุข และลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านแพล็ตฟอร์ม “คลิก – ภูมิ ลำพูน” คลิกเดียวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลำพูน

เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการลงทะเบียนจองวัคซีน ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ในจังหวัดลำพูน สำหรับผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำพูน มีผู้ลงทะเบียนรับวัคซีน วันนี้ จำนวน 1,801 คน ยอดสะสมผู้ลงทะเบียนรับวัคซีน รวมทั้งสิ้น 76,163 คนคิดเป็นร้อยละ 66.98 ข้อมูลผู้ป่วยสะสม มีจำนวน 298 ราย รักษาหายแล้ว 287 ราย ยังรักษาอยู่ 5 ราย และเสียชีวิต 6 ราย และปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการป้องกันควบคุม โดยมีมาตรการหลักที่สำคัญคือ จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับประชาชนไทยทุกคนทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยต้องมีจำนวนความครอบคลุมของประชาชนมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะทำให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ในประชากรส่วนใหญ่ อีกทั้งประสิทธิภาพของวัคซีนยังสามารถป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง ลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

Related posts