นครพนม – ร.3 พัน.3 มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพล แบบออนไลน์ ” ลดการรวมกลุ่ม ลดการสัมผัส ” ผ่านระบบ Zoom ตามแนวนโยบายของกองทัพบก แบบ New Normal :

นครพนม – ร.3 พัน.3 มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพล แบบออนไลน์ ” ลดการรวมกลุ่ม ลดการสัมผัส ” ผ่านระบบ Zoom ตามแนวนโยบายของกองทัพบก แบบ New Normal :

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3)พร้อมด้วย คณะนายทหาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพล หน่วย ร.3 พัน.3 ตามแนวนโยบายของกองทัพบก

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการของหน่วย อันจะก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาประสิทธิภาพบุตรของกำลังพล ให้บุตรหลานกำลังพลของหน่วยมีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียน ใฝ่ศึกษา และเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาตินอกจากนั้นยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว โดยใช้รูปแบบการมอบทุนแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ในโอกาสนี้ ผบ.ร.3 พัน.3 ได้กล่าวให้โอวาท ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กองทัพบกได้มีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก โดยเล็งเห็นว่าการส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการ เป็นการพัฒนากองทัพบกอีกทางหนึ่ง และเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการ เพราะถือว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองทัพบกจึงได้มอบแนวนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ได้พิจารณา สนับสนุนส่งเสริมบุตรข้าราชการในทุกระดับชั้นยศ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีความประพฤติดี มีบุตรที่ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียน ไฝ่ศึกษา เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามที่ตนเองถนัด

ในการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพล หน่วย ร.3 พัน.3  ในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของกองทัพบก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของหน่วยเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายของกองทัพบก ในการใช้รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ  zoom โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการของหน่วย นอกจากนี้ยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว สำหรับในปีการศึกษา 2564 มีบุตรข้าราชการของหน่วย ที่ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้นรวม 130 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท โดยเงินทุนการศึกษาจะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง เพื่อลดการสัมผัสเงินสด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่และติดเชื้อ โควิด-19 ต่อไป

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3

ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)

Related posts