กองเรือยุทธการ จัดอบรมพลทหาร ให้ความรู้ ปลูกฝังศาสตร์พระราชา เพื่อนำพาสู่การปฏิบัติตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) รุ่นที่ 3

กองเรือยุทธการ จัดอบรมพลทหาร ให้ความรู้ ปลูกฝังศาสตร์พระราชา เพื่อนำพาสู่การปฏิบัติตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) รุ่นที่ 3

วันที่ 12 มิถุนายน 64 พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ พร้อมสมาชิกในชมรม ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานในการเรียนการสอน ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ พลทหารในกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ จำนวน 50 นาย ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อปลูกฝังในเรื่องของเกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าจะเป็นการสอนภาคทฤษฏี และช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ ณ สวนผักรักษ์สุขของกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


การให้ความรู้นั้น จะเป็นการสอนการเตรียมดินเพาะกล้า ดินปลูก เพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture) การเพาะต้นกล้าผัก การทำน้ำหมัก/จุลินทรีย์ สำหรับบำรุงพืชผักและดิน การจัดการแมลงศัตรูพืช เพื่อส่งเสริมให้พลทหาร มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคแล้ว สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย น้อมนำตามแนวทางที่ได้ต่อยอดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ซึ่งในช่วงโควิดระบาดแบบนี้ เสบียงอาหารเป็นเรื่องสำคัญ เราทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาที่มีการปรับสูงขึ้น หรือการปิดตัวหรืองดการจำหน่ายของแหล่งขายอาหารในภาวะต่าง ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก การมีวัตถุดิบที่หลากหลายเก็บไว้ในบ้าน หรือหน่วยงาน เพื่อทำอาหารกินเองนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยนอกจากเนื้อสัตว์ และเครื่องเทศแล้ว สิ่งที่เราควรมีติดบ้านไว้ก็คือ “ผักสวนครัวที่ปลูกเอง” เพราะถ้าเราปลูกไว้ได้มากพอ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารการกินได้แล้ว เรายังได้งานอดิเรกใหม่เพิ่มขึ้นด้วย การปลูกผักกินเองนั้น คือ ความมั่นคงทางอาหารที่เราสร้างได้ แม้จะเป็นแค่การเริ่มต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ

อย่างการปลูกพริก ผักบุ้ง คะน้า ตำลึง แต่เมื่อยิ่งปลูกก็จะยิ่งงอกงาม ช่วยประหยัดค่าอาหารได้ตลอดทั้งปี เมล็ดที่ได้มาจากพืชที่ปลูกก็สามารถหมุนเวียนปลูกต่อหรือแบ่งปันต่อได้ เศษผักบางชนิดอย่างเช่น หอม กระเทียม แครอท สัปปะรด ก้านผักกาด ผักสลัด ก็สามารถปักลงดินและเติบโตต่อได้เช่นกัน ไม่มีอะไร เหลือทิ้ง เศษอาหารก็กลับมานำเป็นปุ๋ยใช้ต่อได้ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารอีกด้วย
ในการนี้ชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้นำคณะภริยาสมาชิกในชมรม ร่วมเข้าศึกษาดูงานในการเรียนการสอน การเตรียมดินเพาะกล้า และการทำน้ำหมัก/จุลินทรีย์ ณ สวนผักรักษ์สุข กองเรือยุทธการ เพื่อจะได้นำมาเผยแพร่ให้กำลังพลในกองเรือยุทธการนำมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวต่อไป

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts