นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันโทณัฐวุฒิ ศรีสังข์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับภูมิทัศน์ และพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาระบบน้ำ การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงแพะภายในฟาร์มฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในฟาร์มฯ จนให้สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสอบถามสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ และความเป็นอยู่ ของสมาชิกฟาร์มฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด19

โดยสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งในแต่ละครัวเรือนจะปลูกพืชหมุนเวียน เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือน เหลือจากการบริโภคก็จะนำไปขายสร้างได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทำให้สภารศึกษา โรงเรียน เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต มีที่ตั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติ และภูเขา สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงสามารถบูรณาการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในรูปแบบชุมชนเพื่อชุมชน เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบ ภายใต้พหุวัฒนธรรม เป็นชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

Related posts