เพชรบูรณ์ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำ Smart Farmer ระดับอำเภอ พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกร

เพชรบูรณ์ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำ Smart Farmer ระดับอำเภอ พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกร

ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/ Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรดำเนินการจัดอบรม มีเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ระดับอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 21 รายเข้ารับการอบรม กิจกรรมเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมีการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล/แผนธุรกิจอย่างง่าย การใช้แอปพลิเคชั่น KASET GO การใช้โดรนเพื่อการเกษตรแบบจำเพาะจงและมีประสิทธิภาพ
ได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท คูโบต้า จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์

และเรียนรู้เรื่องระบบโซล่าเซลล์ พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร จากต้นแบบ Young Smart Farmer ระบบโซล่าเซลล์ นายพยัคฆ์ จวนตรง ทั้งนี้ เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีศักยภาพในการผลิตพืช โดยการนำความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตร มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป และการจัดการตลาดรูปแบบเกษตรกรรุ่นใหม่และเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้รู้จักเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันได้ รวมไปถึงสร้างเครือข่ายหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานด้านการเกษตรสมัยใหม่ได้

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

Related posts