นครนายก – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก(กอ.รมน.)ฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (ชมคลิป)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก(กอ.รมน.)ฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาหารและพลังงาน เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว รัชการที่ 9

 

ที่โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้พันเอกอภิชาติ มีธัญญากร เป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาหารและพลังงาน และมอบอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2564 ให้กับทางโรงเรียน โดยมีพันเอกอมร บุตรชา หัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4 กอ.รมน.จังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมในโครงการฯ จากสถานการณ์ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาหารและพลังงาน นับว่ายังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก

กอ.รมน.จังหวัดนครนายก ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมฯขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว รัชการที่ 9 ในเรื่องการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เติมองค์ความรู้ วิธีการปกป้องรักษาและเข้าใจพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร อย่างยั่งยืน และเพื่อให้เยาวชนเชื่อมั่นและเห็นความสำเร็จในการร่วมมือ ร่วมใจกัน การรวมพลังและศักยภาพการบูรณาการร่วมกันทุภาคส่วนอย่างเป็นกระบวนการเดียว รูปแบบการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดในลักษณะเป็นการบรรยาย พร้อมกับร่วมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก การเพาะเล็กพืชผัดสวนครัว เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts