ชลบุรี-เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเยี่ยมชม สวนผักรักษ์สุข กองเรือยุทธการ ที่ยึดแนวทางจาก “ศาสตร์พระราชา” เพื่อนำไปต่อยอดสู่ชุมชนให้เกิดความพอเพียง และยั่งยืน

ชลบุรี-เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเยี่ยมชม สวนผักรักษ์สุข กองเรือยุทธการ ที่ยึดแนวทางจาก “ศาสตร์พระราชา” เพื่อนำไปต่อยอดสู่ชุมชนให้เกิดความพอเพียง และยั่งยืน

วันที่ 28 มิ.ย.64 กองเรือยุทธการจัดวิทยากรจากชมรมภริยากองเรือยุทธการ ร่วมกับผู้บังคับบัญชาของกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรี งานพัฒนาชุมชน และผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ในการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้สวนผักรักษ์สุข กองเรือยุทธการ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน ณ สวนผักรักษ์สุข กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จากนโยบายของ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และได้รับการสนับสนุนจาก คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ที่ต้องการจะเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว กองเรือยุทธการ ให้มีความรู้ สมารถปลูกผักกินเองได้ภายในครัวเรือน มีที่แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับกำลังพลในการปลูกผักปลอดสาร มีที่ปลูกผักสวนครัวต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้ครอบครัวกำลังพลมาซื้อได้ในราคาถูก เพื่อลดค่าใช้จ่าย และได้ผักปลอดสารมาบริโภคในครัวเรือน จากนั้นจะได้นำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตาม “ศาสตร์พระราชา” ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวคิด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ดังนั้นกองเรือยุทธการจึงให้จัดตั้ง “สวนผักรักษ์สุข” ขึ้น และได้รับการพัฒนาเรื่อยมา จนสามารถนำความรู้และผลผลิตไปแบ่งปันให้กับกำลังพลภายในหน่วยได้ และวันนี้สามารถแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนโดยรอบได้ นอกจากจะเป็นนโยบายเพื่อกำลังพลในกองเรือยุทธการแล้ว ยังแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาร ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ที่จะเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจตลอดไป

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts