ลำปาง-ออกประกาศคำสั่งลำปาง ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านจำหน่ายอาหารเป็นการชั่วคราว ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับ

ลำปาง-ออกประกาศคำสั่งลำปาง ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านจำหน่ายอาหารเป็นการชั่วคราว ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับ

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดลำปางได้ออกประกาศและลงนามในคำสั่งจังหวัดลำปางที่ 3250/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2564 นี้


นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่ จ.ลำปาง ได้มีข้อสั่งการ โดยให้สถานประกอบการร้านอาหารที่ประสงค์จะจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องขอรับการประเมินมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อจะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งมาตรการให้ทางร้านทราบจึงจะสามารถจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. แต่พบว่าบางแห่งปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการตามมาตรการที่ จ.ลำปางได้กำหนดไว้ ซึ่งขัดต่อมาตรการที่ จ.ลำปางกำหนดไว้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.ลำปาง พบผู้ติดเชื้อจำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


ดังนั้น จ.ลำปาง โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดลำปาง จึงมีคำสั่งปรับปรุงมาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ และระเบียบเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้แทน คือ “ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านจำหน่ายอาหารเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง”

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts