สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชมคลิป)

สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันนี้ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล นายประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรโดยมีนายบุญเศียร หนูบุญผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวรายงานและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสตูล,และมีเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์เข้าร่วมจำนวน 7 สหกรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมและธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจอำเภอผลักดันให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมจัดเก็บและแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรรวมถึงการตลาดได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายตลาดนำการผลิตเพื่อปฏิรูปภาคเกษตร เรื่องส่งเสริมการผลิต มีสินค้าเกษตรและสนับสนุนการตลาด ถ่ายทอดสด 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์รวมทั้งการพัฒนาช่องทางเช่นเดิมตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่าย คลัสเตอร์ ได้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะสร้างความเข้มแข็งให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลในระดับชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาค การเกษตรและกลุ่ม เกษตรกร ให้มีความพร้อมที่จะเป็นส่วนกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานชุมชนในระดับภาคพื้นที่ชุมชน


นายประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่าโครงการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญและตอบรับนโยบายตลาดนำการผลิตเพื่อปฎิรูปภาคการเกษตรในเรื่องส่งเสริมการผลิตพัฒนาสินค้าเกษตร และสนับสนุนการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้สหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในระดับชุมชนการอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจการและธุระกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอเพื่อผลักดันและรวบรวมจัดเก็บและแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมถึงการตลาดได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตลาดสินค้าเกษตรเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและเพื่อให้การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามสัตถุประสงค์และขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้กับสหกรณ์ของแต่ละท่านให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts