ลำปาง-ระบาดเพิ่ม นร.ร.ร.จิตต์อารีย์ พบมาจาก พท.เสี่ยง สั่งกักตัวด่วน

ลำปาง-ระบาดเพิ่ม นร.ร.ร.จิตต์อารีย์ พบมาจาก พท.เสี่ยง สั่งกักตัวด่วน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จังหวัดลำปางเร่งดำเนินการด่วน กรณีพบเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิค -19 ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ฯ ซึ่งมีนักเรียนกว่า 800 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า “พบเด็กนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ฯ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย ซึ่งตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังโดยการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิดในถิ่นในเด็กนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจทั้งหมด 56 ราย โดยเด็กทั้ง 5 ราย เป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาจังหวัดตาก 3 ราย จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย และจังหวัดลำปาง 1 ราย ทั้ง 5 รายมีอาการเล็กน้อยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

สำหรับนักเรียนในส่วนที่เหลือทางโรงเรียนได้ทำการกักตัว 14 วัน ที่หอพักของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ฯแล้ว โดยในช่วงเย็นของวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯได้ออกหนังสือคำสั่งประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
ทั้งนี้ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติ ตามประกาศนี้ และมีการกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้


1. ปิดสถานศึกษาตั้งแต่ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป และงดให้บริการอาคารสถานที่กับบุคคลภายนอก จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์และงดกิจกรรมอื่นๆทั้งหมด
3. ให้ข้าราชการครูปฏิบัติการสอนออนไลน์ ในที่พักของตนเอง และบุคลากรอื่นๆ ให้ปฏิบัติ งานตามปกติ
4. ให้ครู บุคลากร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ หน้าที่ ตามมาตรการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และแก้ไขปัญหาโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จังหวัดลำปางและคำสั่งของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด


5. ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ในที่พักของตนเอง จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ให้ครูบุคลากรนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน ปฏิบัติตนตามประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค. ) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
จังหวัดลำปางจะดำเนินการควบคุมโรคโดยดูแลแบบ Bubble&Sealed มีการจำกัดการเคลื่อนย้าย แยกกลุ่มที่มีอาการออกตรวจหาเชื้อโควิดในทีมและให้การรักษาโดยทำการแบ่งกลุ่มเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องออกเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง และกลุ่มที่มีอาการซึ่งในกลุ่มนี้ จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากพบเชื้อจะให้การรักษาภายในโรงเรียนซึ่งปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม หากมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ จะส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาล

สำหรับกลุ่มที่มีการเดินทางเข้าออกทุกวัน ได้แก่นักเรียนที่ไม่ได้พักหอพัก 46 คน บุคลากรของโรงเรียน 56 คน และนักศึกษาฝึกงาน 16 คน จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และให้กักแยกตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน
ขอให้ชาวลำปางมั่นใจว่าจังหวัดลำปางสามารถควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อคลัสเตอร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ฯได้ อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนทั่วไปการปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเช่นดื่มสังสรรค์เป็นกลุ่ม รวมถึงการเข้าไปในสถานที่แออัด ยังถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนศูนย์โควิด-19 จังหวัดลำปาง โทร. 093- 140 8023 ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น.

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

 

Related posts