สุโขทัย-ศึกษาธิการจังหวัดบูรณาการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและยากจน

สุโขทัย-ศึกษาธิการจังหวัดบูรณาการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและยากจน

จังหวัดสุโขทัยขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกลไกการบูรณาการทางนโยบายในการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ยากจนในพื้นที่ โดยนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุม นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมด้วยกับคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย

เพื่อหารือกำหนดแนวทางการบูรณาการ เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการบูรณาการดำเนินการ โครงการวิจัย“การพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกลไกการบูรณาการทางนโยบาย เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้บนฐานชุมชนให้กับเด็กด้อยโอกาสและผู้ยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์.รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โครงการดังกล่าวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้เป็นแม่งานดำเนินการการวิจัยและพัฒนาให้จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา


จากการขับเคลื่อนกลไกการบูรณาการทางนโยบายในการส่งเสริมช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบปัจจุบันที่ส่งผลต่อการมีทักษะอาชีพและการมีงานทำจนสามารถให้เขาเหล่านั้นที่เป็นเป้าหมายได้ดำรงชีพมีอาชีพการงานและดำรงตนได้อย่างเหมาะสมได้ในปัจจุบัน ตามกลไกลของการปรับเปลี่ยนในสังคม

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts