ลำปาง-ศคพ.ลป.จับมือเทศบาลนครลำปางเสริมสร้างแกนนำเฝ้าระวังคุ้มครองคนขอทานในชุมชน

ลำปาง-ศคพ.ลป.จับมือเทศบาลนครลำปางเสริมสร้างแกนนำเฝ้าระวังคุ้มครองคนขอทานในชุมชน

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564เวลา 09.00 น. นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธาน พิธีเปิดอบรมสร้างการรับรู้ป้องกันการขอทาน(ให้โอกาส=เปลี่ยนชีวิต)ประจำปี 2564 ระหว่างวันที 14-15 กรกฎาคม 2564 ตามทีศูนย์คุ้มครองคนไร่ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้ ทำบันทึกข้อตเลง MOU ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และทั้งประเทศจำนวน 30 แห่งและเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 31 แห่งภายใต้พระราชบัญัญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญติควมคุมการขอทาน พ.ศ.2559

โดยวิทยากร ได้แก่ นาย ธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทีมวิทยากรกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่งคนขอทานให้เขตพื้นที่เทศบาลนครลำปางเพื่อสร้างการตระหนักในการขับเคลื่อนงานด้านคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในเชิงบูรณาการให้เกิดผลลัพธ์สร้างอาชีพให้คนขอคนทานให้ถูกวิธีสร้างงานรายได้ฝึกอาชีพในชุมชุนอย่างมีรูปประธรรมเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวินคนพิการให้คนไร้ที่พึ่งจะและผู้ทำการขอทานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงความคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง จึงจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ให้โอกาส =เปลี่ยนชีวิต) โดย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำชุมชนชุมชนจำนวน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง


ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน

Related posts