นราธิวาส-พช.นราธิวาส เร่งขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลกชช.2ค ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

นราธิวาส-พช.นราธิวาส เร่งขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลกชช.2ค ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

 

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2 ค ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรผู้รับชอบงานข้อมูลระดับอำเภอ จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
โดยมีนางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้บรรยายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564


นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกปี และข้อมูลกชช. 2ค เป็นประจำทุก 2 ปี โดยให้จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการตามแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจำปี 2564 ตลอดจนดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดทำคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด ดังนี้


1.เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จัดหาอาสาสมัครจัดเก็บ อาสาสมัครจัดเก็บ ประกอบด้วย อาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อช. อสม. กพสม. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความเข้าใจในตัวชี้วัด จปฐ. และมีทักษะสามารถใช้อุปกรณ์ Smartphone/Tablet ในการจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัคร 1 คน จัดเก็บไม่เกิน 40 ครัวเรือน
2.จัดเก็บข้อมูล – อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ทุกหมู่บ้านในเขตชนบท
3. ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล – นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ อปท. นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ระดับตำบล ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ตามที่กรมฯ กำหนด

การจัดเก็บข้อมูลฯ ในปีนี้ มีข้อคำถามเพิ่มเติมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564 ในประเด็นคำถามของผลกระทบทึ่คนในครัวเรือนได้รับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 คือ
ด้านสุขภาพ 1) มีสมาชิกในครัวเรือนติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ 2) ถ้ามี สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพหรือไม่
ด้านแรงงาน 1) มีสมาชิกในครัวเรือนถูกเลิกจ้างเพราะสถานการณ์โควิด -19 หรือไม่ 2) ถ้ามี ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันตนการว่างงานหรือไม่
ด้านอาชีพ 1) สมาชิกในครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพเพราะผลกระทบจากโควิด -19 หรือไม่


ด้านหนี้สิน 1) ครัวเรือนมีหนี้สินที่เกิดเพราะผลกระทบจากโควิด -19 หรือไม่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส กำหนดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจำปี 2564 เพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด โดยการปฏิบัติตนตามคำสั่งจังหวัดฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลฯ ใช้ประโยชน์ในการวางแผนฯ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts