กรมปศุสัตว์หนุนทำวัคซีนโควิด 19 สร้างความมั่นใจเนื้อสัตว์ไทย :

กรมปศุสัตว์หนุนทำวัคซีนโควิด 19 สร้างความมั่นใจเนื้อสัตว์ไทย :

กรมปศุสัตว์สนองนโยบายรัฐบาลเร่งปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชน หนุนทำวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด 19 ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกคน ผู้ประกอบการโรงงานเชือดสัตว์เพื่อการส่งออกทุกแห่งร่วมมือร่วมใจทำวัคซีนให้พนักงานป้องกันโรคร้าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเนื้อสัตว์ไร้เชื้อไวรัสโควิด 19 ปนเปื้อนแน่นอน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ การได้รับวัคซีนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายการติดเชื้อโรคนี้ได้ กรมปศุสัตว์มีหน้าที่กำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศ และส่งออก จึงมีนโยบายให้โรงงานเชือดสัตว์เพื่อการส่งออกทุกแห่งทำวัคซีนให้พนักงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าเนื้อสัตว์มีความปลอดภัยไร้การปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 แน่นอน ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยภาพรวมพนักงานในโรงงานเชือดสัตว์เพื่อการส่งออกได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งไปแล้วร้อยละ 22 และได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ร้อยละ 4 คาดว่าผู้ประกอบการโรงเชือดสัตว์เพื่อการส่งออกจะสามารถทำวัคซีนเข็มที่ 1 ให้พนักงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังมี นโยบายให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลโรงงานเชือดสัตว์เพื่อการส่งออก ต้องทำวัคซีน โดยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งไปแล้วร้อยละ 80 และมีเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ร้อยละห้าสิบ คาดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งครบภายในเดือนสิงหาคม

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าการได้รับวัคซีนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถช่วยเป็นเกราะป้องกันลดการแพร่กระจายการติดเชื้อโรคนี้ได้ แต่ขอย้ำว่า กรมปศุสัตว์มีมาตรการกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์อย่างเข้มงวดตามหลักสุขอนามัยที่ดีมาโดยตลอด รวมถึงกำชับให้ผู้ประกอบการมีความเข้มงวดในการป้องกันโรคโควิดในโรงงาน โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงาน หรือผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร จะต้องผ่านการตรวจโรคโควิด 19 ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดตามแผน มีการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง ปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคล การรักษาระยะห่าง การปฏิบัติตามหลัก DMHTT (D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/ทำการหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na ใช้แอฟไทยชนะ) อย่างเคร่งครัด

ด้านสถานที่ผลิต ให้รักษาความสะอาดเรียบร้อยตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) โดยมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช่ในการผลิตด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในไลน์การผลิต ร่วมกับการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical Control Point: CCP)

มาตรการที่สามเกี่ยวกับสินค้า ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ที่สำคัญ มีการเก็บตัวอย่างตรวจโควิด 19 ใน สินค้า อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม จุดสัมผัส จุดเสี่ยงในอาคารผลิต เพื่อประกันการปลอดเชื้อ

ดังนั้น จึงขอให้มั่นใจว่าเนื้อสัตว์มีความปลอดภัยไม่ปนเปื้อนเชื้อ COVID-19 อย่างแน่นอนทั้งนี้  สำหรับผู้บริโภคภายในประเทศ กรมปศุสัตว์ขอแนะนำผู้บริโภคเลือกเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่สะอาด โดยต้องมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือให้สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134

Related posts